آمریت تحقیقات علمی

%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%db%8c

آمریت تحقیقات علمی به منظور ارتقای ظرفیت تحقیقاتی و پژوهشی در کنار سیاست آموزشی با اهداف تعریف شده از سوی دانشگاه متناسب با نیازهای دانشجویان و جامعه و نیز اجرای امور پژوهشی در نظر گرفته شده است.

اهداف:‌

  • ترویج وگسترش پژوهش در زمینه های  مرتبط با رشته های تحصیلی مصوب ودایر در دانشگاه؛

  • زمینه سازی مناسب برای ارتقای ظرفیت فعالیت های پژوهشی.

  • ارتقای سطح پژوهشی اساتید ومحصلین دانشگاه در رشته های مرتبط  از طریق فعالیت های پژوهشی.
  • کمک به توسعه علمی وفرهنگی درکشور از طریق تولید آثار علمی وهمکاری با نهادها ومراکز پژوهشی واکادمیک داخل وخارج ازکشور.

آمریت تحقیقات علمی با همکاری آمریت فرهنگی تربیتی تا کنون  نشریه های علمی  تخصصی اندیشه خاتم و نشریه دانشجویی پیام خاتم را منتشر کرده است.

آمریت تحقیقات علمی این شعبه را داکتر علی رضا ناصری به عهده دارند.