عناوین مونوگراف های تآیید شده فقه و حقوق

قابل توحه دانشجویان دانشکده فقه وحقوق گروه های ۱۰۹۱۱ و ۱۰۹۱۲ موضوعات مونوگراف ذیل به تصویب رسیده است
شماره نام دانشجو موضوع مونوگراف تاریخ تصویب استاد رهنما
۱ رویا ملک زاده قتل وانواع آن درقانون جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۲ صفرعلی غلامی شرکت ومعاونت درجرم قتل درحقوق افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۳ نورلقاء سجادی سرقت تعزیزی درقانون جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد اصغری
۴ سید شهنشاه رسولی تشکیلات وصلاحیت های قضایی ستره محکمه ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد اصغری
۵ سید شاکر فخری عوامل سقوط مجازات درحقوق جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۶ محمد نجف رمزی اقرار ونقش آن درقانون مدنی وجزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد اصغری
۷ سید محمد امین امیری خیانت درامانت درقانون جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۸ شبیر حسین احمدی تآثیر زمان ومکان بر اساس قوانین کیفری افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حیدری
۹ سید حیات الله هاشمی نقش شهادت دراثبات دعوی درفقه و قانون اجراآت ۹۳ ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد اصغری
۱۰ درمحمد محمدی حق آزادی دراسلام واسناد بین المللی ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حیدری
۱۱ ناهیده میرزایی عنصر روانی جرم از منظر قانون جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد اصغری
۱۲ رقیه هوتن اختیارات اولیای دم درقتل عمد ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۱۳ طاهره هما شرایط معتبر درقصاص در فقه حنفی و جعفری ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۱۴ عبدالحکیم رحیمی بررسی مقایسوی نقش دین درقوانین افغانستان ۱۳۴۳-۱۳۸۲ ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حیدری
۱۵ علی رضا قربانی پیدایش دولت وعناصر تشکیل دهنده آن ازمنظر قانون اساسی افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حیدری
۱۶ حیات الله عباسی جاسوسی درفقه وحقوق جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۱۷ محمد انور رحمانی طلاق قضایی درفقه وحقوق افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد فرهمند
۱۸ منیر احمد بختیار عوامل رافع مسؤلیت کیفری (اکراه و اضطرار) ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۱۹ محمد رفیع رسولی رشوه درفقه وحقوق جزای افغانستان ۶/۰۳/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۲۰ ذبیح الله شریفی مبانی حقوق بشر دراسلام ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۲۱ لطف الله رشیدی اذن ولی درازدواج، درفقه وحقوق مدنی افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۲۲ سید داود حسینی جعل درقانون جزای افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۲۳ سید عبدالجلیل روحانی فلسفه حج از منظر آیات ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۲۴ میرحسین حیدری دفاع مشروع ازمنظر فقه وحقوق جزای افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۲۵ روح الله مردان مسئولیت طبیب درفقه وقانون جزای افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۲۶ ظریف احمدی جرم فریب کاری درفقه وقانون جزای افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۲۷ صفی الله بسمل علل سقوط دعوای جزایی درحقوق جزای افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۲۸ نوروز غلامی عوامل تخفیف مجازات در حقوقی جزای افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۲۹ سید سمیر میری جرایم علیه عفت عمومی در قانون جزای افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۳۰ عبدالحی اختری شرایط وصلاحیت های رئیس جمهور درقانون اساسی افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۳۱ حشمت الله اخترزاده حقوق آموزش زن دراسلام واسناد بین المللی حقوق بشر ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۳۲ نصرت الله حکیمی بررسی انتخابات وجایگاه آن درقانون اساسی افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۳۳ احمد شاه روزی مبانی مشروعیت حکومت درنظام حقوقی افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۳۴ سید حبیب الرحمن بررسی تطبیقی موانع ارث درفقه وحقوق افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۳۵ احمد شاه اسرار احکام فقهی وحقوقی محارب ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۳۶ محمدعلی عرفانی جرم خیانت درامانت درفقه وحقوق افغانستان ۰۴/۰۴/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۳۷ شاه جان حسینی مبانی مشروعیت وجایگاه پارلمان درقانون اساسی ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد فرهمند
۳۸ صاحب نظربهادری عنصر معنوی جرم در حقوق کیفری افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۳۹ سلیم مرادی مجازات های جایگزین زندان درحقوق جزای افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۴۰ محمد علی مبارز نقش اقرار دراثبات دعوی درفقه وحقوق کیفری افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۴۱ زهرا محمدی شرایط صحت عقود با تأکید برایجاب وقبول در قانون مدنی افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۴۲ حشمت الله اخترزاده بررسی اصل قانونی جرم ومجازات درفقه وحقوق حقوق جزای افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد حیدری
۴۳ احمد زکریا نصرتی نقش علائم و آثار درکشف جرم ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۴۴ سید ابوذرهاشمی جایگاه شوراهای ولایتی وولسوالی درحقوق افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد فرهمند
۴۵ سید حضرت عابد آغا سرقت تعزیری درفقه وحقوق جزای افغانستان ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد اصغری
۴۶ خلیل الله هوتک شرایط احکام وقف در فقه جعفری و حنفی ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد فرهمند
۴۷ سید محمد رضا موسوی علل تفاوت های حقوق مردوزن درطلاق، ارث و نفقه ازدیدگاه فقه اسلامی ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ استاد محقق
۴۸ عبدالله محمدی نقش اکراه دررفع مسؤلیت جزایی درحقوق کیفری افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد اسکندری
۴۹ حسین شریفی بایسته های قانون گزاری درافغانستان (قانون اساسی) ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد عارفی
۵۰ سید نظیم سیرت مالکیت فکری (حق اقتصادی) درقوانین افغانستان واسناد بین الملل ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۵۱ محمد نصیربیان عوامل رافع مسؤلیت جزایی درقانون جزای افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد حبیبی
۵۲ علی رضا قربانی وصیت ازمنظر فقه وحقوق افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد عارفی
۵۳ حفیظ الله سلطانی موانع نکاح درفقه وحقوق افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد فرهمند
۵۴ راحله سجادی حقوق خانوادگی زن درنظام حقوقی افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد اسکندری
۵۵ مهربان مهری عوامل تشدید مجازات (تکرار و تعدد) درقانون جزای افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد محقق
۵۶ حمیدالله ناصری شرایط و معیار های قتل عمد درفقه وقانون جزای افغانستان ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ استاد حبیبی
ردیف رشته نام و تخلص موضوع مونوگراف استاد راهنما تاریخ تصویب
۱ فقه وحقوق علی شاه “عطایی” شرایط صحت عقد نکاح از منظرقوانین مدنی واحوال شخصیه افغانستان محقق ۲۰/۳/۱۳۹۵
۲ فقه وحقوق بشیر “رسولی” موانع ارث در قوانین مدنی واحوال شخصیه افغانستان محقق ۲۰/۳/۱۳۹۵
۳ فقه وحقوق حبیب الله “صفری” انواع شرکت ها در حقوق افغانستان فرهمند ۲۰/۳/۱۳۹۵
۴ فقه وحقوق صلاح الدین “ایوبی” حق تعلیم اطفال در حقوق افغانستان وکنوانسیون بین المللی حقوق طفل فرهمند ۲۰/۳/۱۳۹۵
۵ فقه وحقوق عزیزالله “احمدی” مجازات های جایگزینی زندان درحقوق ایران وافغانستان حبیبی ۲۰/۳/۱۳۹۵
۶ فقه وحقوق محمد حسین “ناصری” بررسی اقسام نکاح در قوانین مدنی واحوال شخصیه افغانستان محقق ۲۰/۳/۱۳۹۵