مدیریت محاسبه و بودجه

مدیریت مالی یکی از بخhussain-rasoliش های دیگر این دانشگاه است،  وظایف امور مالی و حسابداری دانشگاه مربوط این مدیریت می باشد، کنترول عواید ومصارف ازطریق این مدیریت با نظارت مستقیم معاونت اداری- مالی صورت می گیرد.

مسئولین این بخش  سلطان حسین رسولی و فرزانه فیضی می باشد.

شماره تماس : ۰۰۹۳۷۴۴۹۵۸۵۴۴

ایمل آدرس:     hussainrassuli50@gmail.com