مدیریت کتاب خانه

library

کتابخانه شعبه غزنی این دانشگاه دارای بخش های مخزن کتاب و سالن مطالعه می باشد. در مخزن کتابخانه با توجه به نیازهای اساتید و دانشجویان در رشته های فعال این موسسه کتابهای مورد نیاز آنان از انتشارات داخلی و خارجی تهیه شده و بصورت امانت در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. دانشجویان می توانند از این منابع در سالن مطالعه کتابخانه استفاhussainilibده نمایند و یا بصورت امانت به خانه و محل کار خود برده  و در فرصت مناسب مطالعه نمایند، این مدیریت با نظارت آمریت فرهنگی _تربیتی فعالیت می نماید.

مدیریت این بخش به عهده محترم محمد جاوید حسینی با درجه تحصیلی لیسانس رشته فزیک پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم تربیه کابل  میباشد

نام :‌  محمد جاوید حسینی

شماره تماس:  ‌۰۷۴۴۸۴۷۵۳۵

ایمل آدرس:‌ m.javid48@yahoo.com