عناوین مونوگراف دفاع شده اقتصاد و مدیریت

۱. نام : محمد باعث پژواک

عنوان مونو گراف: موانع راهکارهای توسعه اقتصاد درافغانستان

استاد راهنما: سید براتعلی نقوی

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال :‌  ۱۳۹۴

چکیده

توسعه در بیان علمی و فنی، تولید و دگرگونی و بهبودی در سطح زنده گی به شرایط کار و نحوه مدیریت نهاد علمی سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی  هر کشور میباشد . ولی ما در این موضوع بیشتر مسأله انکشاف اقتصادی  موانع و راهکار های را که بالای افغانستان تاثیر گزار بوده باشد مورد بحث قرار میدهیم پس انکشاف اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مسأله بشردر عصر حاضراست

انواع و ویژه گی های توسعه از جمله مباحث است که در ادامه تعریف رشد وتوسعه در بخش مفاهم و کلیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و سپس به بحث در مورد ادبیات نظری تحقیق که شامل تئوری توسعه اقتصادی و عوامل و موانع توسعه اقتصادی در افغانستان میگردد پرداخته شده است تئوری های توسعه اقتصادی شومپتر ، کینز و تئوری فی رانیس مباحث اند که شامل بحث بعدی گنجانیده شده است

در قسمت آخر به موانع و راهکار های توسعه اقتصادی در افغانستان پرداخته شده که به ترتیب موانع توسعه اقتصادی در افغانستان ، تاثیرات سرسام آور نفوس در عدم توسعه اقتصادی در افغانستان ، نابرابری درآمد ملی ، امنیت ، فقر گسترده و بیکاری و راهکار های توسعه اقتصادی در افغانستان تحلیل گردیده است.

کلید واژه

رشد،توسعه،توسعه اقتصادی،موانع توسعه اقتصادی، راهکار های توسعه اقتصادی


۲. نام : سیدناصر “حسینی”

عنوان مونوگراف: روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در افغانستان چالشها وراهکارهای آن از سال ۲۰۰۳-۲۰۱۳ .

استاد راهنما: سید براتعلی نقوی.

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال:   ۱۳۹۴

چکیده

یکی از جمله عوامل موثر در رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان به خصوص کشورهای روبه انکشاف عامل سرمایه و سرمایگذاری  است که بشر امروزی با استفاده معقول و مناسب از آن البته در پهلوی استفاده از عوامل مکمله آن سرو صدای بس عظیمی را درجهان برپا کرده است و این صدا زاده آن است که امروز بشر توانسته است قلب اتوم را بشکافد و از مرز جغرافیای خویش پا فراتر گذارد تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی را بار آورد که عامل این امر استفاده معقول از سرمایه و سرمایگذاری مفید  در پهلوی علم و دانش میباشد. بناءً  سرمایگذاری امروز  اهمیت زیادی در جهان کسب نموده ولی موجودیت آن در جهان امروزی سبب گردیده تا کشورهای جهان به دو دسته تقسیم شود  یکی کشورهای انکشاف یافته یا صنعتی  و دیگری کشورهای عقب مانده و نادار .

دسته اول  به سرمایگذاری های مفید دست میزنند  و دسته دومی اکثراً به قلت کمبود سرمایه  مواجه بوده و به اساس آن از نعمت سرمایه گذاری محروم  اند، که این خود یکی از عوامل مهمی از عقب مانده گی آنها محسوب میگردد زیرا سرمایه و سرمایگذاری هسته اصلی رشد و انکشاف اقتصادی را تشکیل میدهد از اینرو رشد و انکشاف اقتصادی این کشورها به مشکلات و کندی مواجه میباشد پس راه رفع این مشکلات و رسیدن به یک حالت مساعد رشد و انکشاف اقتصادی عبارت از تامین نمودن سرمایه و سرمایگذاری میباشد..

کلیدواژگان
موانع سرمایه ‏گذاری خصوصی ، رشد و انکشاف اقتصادی ، تحولات بزرگ اقتصادی و اجتماعی


۳. نام : کامران «مرادی»

عنوان مونوگراف: الگوی تخصیص در آمد فرد مسلمان

استاد راهنما: سید محمد تقی «هاشمی»

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: ۱۳۹۴

چکیده

تخصیص درآمد بخش عمده‌ای از مباحث اقتصادی را به خود اختصاص داده است که این خود حاکی از اهمیت آن در عرصة اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در نحوة مصرف، درآمد است، از این رو این پژوهش تلاش دارد رفتار مصرف‌کننده و چگونگی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. با توجه به این‌که ملاک رفتار عقلایی در اقتصاد اسلامی، تطابق آن با معیارها و ارزش‌های اسلامی است، این پژوهش نشان می‌دهد که هدف مصرف‌کننده در جامعة اسلامی حداکثرکردن رضایت خداوند است و با توجه به این هدف درآمد خود را در سه حوزة مخارج مصرفی، مخارج مشارکت اجتماعی (انفاق فی سبیل‌‌الله) و مخارج سرمایه‌‌گذاری تخصیص می‌‌دهد. الگوی تخصیص درآمد در اقتصاد اسلامی کارکرد‌های اقتصادی مهمی همچون کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد، افزایش کارایی بازار، رشد اقتصادی، تعدیل نوسانات اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی، عدم‌‌ تخریب محیط زیست و … دارد. بنابراین اگر فرد فرد اعضای جامعة اسلامی با توجه به دستورات قرآن ‌‌کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمة اطهار (ع)، خود را ملزم به رعایت احکام و دستورات دین مبین اسلام بنمایند (رعایت مواردی چون؛ حرمت اسراف، و تبذیر، حرمت اتلاف، حرمت اتراف و …) ـ در این تحقیق با توجه به محدودیت های که از طرف اسلام در حوزه تخصیص درآمد وجود دارد به این نتجه رسیدم که تخصیص درآمد فرد مسلمان با رعایت اصول حاکم و محدودیت های شرعی انجام می گیرد.

کلیدواژه‌ها: رفتار عقلایی؛ نظریة رفتار مصرف‌کننده؛ تخصیص درآمد؛ انسان اقتصادی؛ انسان اسلامی؛ مصرف‌کنندة مسلمان


۴. نام : شفیق الله «اریب»

عنوان مونوگراف: ربا و پیامد های منفی آن در اقتصاد

استاد راهنما: سید براتعلی  «نقوی»

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: ۱۳۹۴

چکیده

در اين مقاله ابتدا به بررسي مفهوم ربا  پرداخته شده و ربا را از نظر دینی، تاریخی و اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است؛ سپس انواع ربا مورد مطالعه قرار گرفته  است.

نرخ بهره که خود از بخش ربا میباشد و امروزه در جهان رول عمده را بازی می کند مورد بررسی قرار گرفته است و بخصوص نارسائی های نرخ بهره را مورد بررسی کامل قرارداده است که در نتیجه این بخش دریافت شده که بهره عامل انحراف سرمایه گذاری ها، عامل محدودیت سرمایه گذاری، عامل ورشکستگی بنگاه ها و مؤسسات پولی و بانکی، عامل تورم، عامل تشدید ادوار تجاری، عامل تخصیص نا مطلوب منابع و عامل توزیع نا مطلوب درآمد و ثروت است که همه این بخش ها نشان دهنده ضربه مهلک به نظام اقتصادی است.

آثار و پیامد های منفی ربا در اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت که در این بخش به این نتیجه رسیدیم که در نظام های که نرخ بهره در آن حاکم است هیچ تعادلی اقتصادی وجود ندارد، پس اندازها به سوی سرمایه گذاری و تولید مولد حرکت نخواهد کرد در نتیجه هر قدر نرخ بهره بالا برود تولید کند شده و نظام اقتصادی متضرر می شود.

در قسمت پایانی  مباني نظري اثر حذف ربا بر متغيرهاي كلان اقتصادي : افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولید کل و کاهش تورم، و نتیجه گیری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

و در نتیجه گفته می توانیم که ربا برهم زننده نظم اجتماعی است، چون ثروت طلبکار هر روز زیادتر و بدهکار هر روز فقیرتر می شود ، ربا مانع کمک به دیگران و انجام کارخیر می شود ، ترك كار خير و قرض دادن ، راكد ماندن توليد و فعاليت اقتصادی ، افزايش فاصله طبقاتی ، تورم ، …..شواهد تجربي نشان مي­دهد، کشورهاي OECD و جنوب شرق آسيا در سه دهه اخير به سرعت نرخ بهره سپرده و وام خود را کاهش داده­اند.

كليده وا‍ژه : ربا، حرمت، اقتصاد، اسلام، بانک، بهره، نرخ بهره.


۵. نام : صفی الله  «احمد زی»

عنوان مونوگراف: جایگاه صنایع دستی درافغانستان (موانع و راهکار ها)

استاد راهنما: محمد یوسف  «رضایی»

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: ۱۳۹۴

چکیده

در قدم نخست صنعت را مورد بررسی قرار داده و مفاهیم از صنعت را واضح ساخته ایم که نیتجه بدست امده ان عبارت است از “صنعت کلمه عربی بوده که از ریشه صُـنعَ به معنی ساختن یا آفریدن گرفته شده است، در انگلیسی Industry(صنعت) از کلمه لاتینی industriaگرفته شده و به معنی تجارت یا ساختن بکار میرود”.  بعدأ صنعت دستی را توضیح و تشریح داده ایم و بصورت عموم  نگاهی داریم به تاریخچه صنایع دستی در افغانستان که نتیجه بدست آمده از ان عبارت است از ” در عهد غزنویان که سلطنت شان از آخر قرن دهم تا آخر یازدهم میلادی دوام کرد صنایع دستی به بلند ترین مخارج پیشرفت و انکشاف خود رسیده بود خصوصاٌ در عهد امپراتوری سلطان محمود غزنوی به افغانستان مرکز علم و صنعت و جهان آنروز گردیده بود”.

و آنگاه به بحث در مورد مشخصات و انواع صنایع دستی در افغانستان و سپس به نقش آن در اقتصاد افغانستان پرداخته شده است. بعد از تجزیه و تحلیل نقش صنایع دستی در اقتصاد به بررسی اهمیت صنایع دستی در اقتصاد و عوامل انکشاف پرداخته شده است. در بحث اهمیت به مسائل همچون بیلانس تادیات و انکشاف اقتصادی و استخدام نیروی کار در این بخش تجزیه و تحلیل شده است. عوامل انکشاف صنایع دستی که شامل موجودیت سرمایه لازم ، وضع تعرفه ، موجودیت مدیریت و نیروکار ماهر می گردد مسائل اند در فصل سوم به آنها به صورت مفصل پرداخته شده اند. صنایع دستی افغانستان شامل ساختن قالین بافی ، گلیم بافی ، سطرنجی ، نقاشی ، ساختن اشیاء فلزی و نجاری می شود که به صورت مفصل توصیف و تحلیل شده و نقش که در رشد و توسعه اقتصادی دارند بررسی شده است.

کلید واژه: صنایع دستی ، انواع صنایع دستی ، اهمیت صنایع دستی ، نقش صنایع دستی


۶. نام : علی سینا  «نظری»

عنوان مونوگراف: نقش مدیریت در روند فعالیت های اقتصادی و بازار یابی

استاد راهنما: محمد یوسف  «رضایی»

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: بهار ۱۳۹۵

چکیده:

امروزه مدیریت به عنوان یک علم تبارز نموده که برای تصمیم گیری براطلاعات ونظریات پابه رشد میگذارد.مدیریت به عنوان یک علم به پیشرفت علم وتکنالوژی اشاره میکند که انسان بدون آنها قادر به اداره یک موسسه نمیباشد.وجود ارتباط مؤثروصحیح درمؤسسه یانهادهمواره یکی ازاجزای مهم مدیریت بشمار می آید .تجربه ثابت ساخته که اگرارتباط درست وصحیح درمؤسسه برقرار نباشد گردش امور مختل شده وکارها ارهم می پاشد.به عقیده یکی از علمامدیریت مدیر دارای سه نقش عمده درمؤسسه یاتصدی را دارا میباشد.پلانگذاری نیروی انسانی بخشی ازپلانگذاری های کلی مؤسسه بوده وهدف آن تشخص وتأمین کادر های موردنیاز باتوجه به تغیرات وتحولات مؤسسه درحال وآینده میباشد.برنامه پلان سازمان شامل اکثرموارد ازقبیل اطلاعات ،تشکیلات وساخت سازمان دروضعیت فعلی وآینده است.درعصر امروز،مؤسسات بزرگ وپیچیده است ومدیر امروز بایدازچگونگی سازمان دهی ونحوه ایجاد این مؤسسات واصلاح وتغیر آنها آگاه باشد.یکی ازوظایف مدیر کارآ بازاریابی درست میباشد.مدیرآگاه  وتجربه کار بااستفاده از طریقه های مختلف  نیاز ها وخواسته های مشتریان وتقاضا کننده گان را از هرطریق مطلوب وممکن برآورده میسازد.مدیربازاریابی اداره واحد متنوع خودرا ازطریق روشهای پلانگذاری،سازمان دهی،اجرا وکنترول برتلاش بازاریابی انجام میدهد.مدیریت بازاریابی مسؤل اداره وعملیات بازاریابی درواحدکسپ وکار بخش های عمده مؤسسه است.

کلید واژه ها: مدیریت، بازار یابی، بهتر سازی، پلانگذاری اقتصادی و ساختار سنتی.


۷. نام : احمد الله  «بهزاد»

عنوان مونوگراف: فقر اقتصادی و عوامل تشکیل دهنده آن در کشور های رو به انکشاف با تاکید بر افغانستان.

استاد راهنما: محمد یوسف  «رضایی»

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: زمستان ۱۳۹۴

چکیده

فقر به دو حالت مطلق و نسبی تقسیم می شود. فقر مطلق به حالت گفته میشود که حداقل امکانات برای زندگی وجود نداشته باشد و فقر نسبی به حالت گفته میشودکه یک قشر درآمدی خاص یا قشر دیگر تعریف میشود. از دیدگاه اسلام هم فقر پدیده شوم و مذموم دانسته شده است و پیامبر اسلام در یک حدیث فقر را از کشته شدن بدتر دانسته شده است. انواع فقر، علل و عوامل فقر و خصوصیات اقتصادی گروه های فقر از مباحث هستند که در ادامه تعریف فقر در بخش مفاهیم و کلیات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. و سپس به بحث در  مورد ادبیات نظری تحقیق که شامل تئوری های نابرابری و فقر، مشخصات کشورهای فقیر، فقر در کشور های روبه انکشاف پرداخته شده است. مدل دو بخشی دیوید ریکاردو، دیدگاه مارکس و نظریه نئوکلاسیک مباحث اند که تئوری و فقر را تشکیل داده اند. کشورهای جهان به سه دسته تقسیم شده ، کشورهای با درآمد بالا، کشور های با درآمد متوسط و کشور های کم درآمد تقسیم بندی شده اند.

در قسمت آخر به وضعیت فقر در افغانستان پرداخته شده است. که به ترتیب فقر در افغانستان، علل و عوامل و پیامدهای آن در افغانستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. به اساس بررسی NRVA که تصویری را از وسعت فقر در افغانستان فراهم نموده است. ابتداء فقر را به دو بخش روستائی و شهری تقسیم کرده است. در فقر روستائی کمبود درآمد، فقدان دسترسی به ضروریات ابتدائی و محرومیت اجتماعی و انزوا عوامل اند که منجر به آن می شود. در فقر شهری تراکم زیاد، عدم فرصت های استخدامی و غیره عوامل اند که منجر به فقر شهری میشوند. کسترش فساد اخلاقی و اجتماعی، ناتوانی در بکارگیری فرصت های جدید، انتقال فقر و رفتار پرمخاطره از جمله پیامد های فقر در افغانستان بر شمرده شده اند.

کلید واژه : فقر اقتصادی، انکشاف افغانستان و عوامل فقر.


۸. نام : خان محمد “ابراهیمی”

عنوان مونوگراف: رابطه دین و اقتصاد ( با تأکید به دین اسلام

استاد راهنما: سید براتعلی نقوی.

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: خزان ۱۳۹۴

چکیده:

علم اقتصاد یکی از زیر بنا های علوم انسانی است که در این علوم وبطور خاص در اقتصاد از رفتار های اقتصادی افراد و بنگاه ها بحث می شود. متغییر های موثر در این علم مورد بررسی قرارمیگیرد.از آنجاییکه رفتار های افراد متأثر از عقاید وارزشهای افراد است ودرعین حال دین نیز حاوی از ارزش های تأثیر گذار بر رفتار افراد است ورفتار اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین می توان چنین بحث نمود که این ارزش های که بر رفتار افراد تأثیرگذار هست، در مقوله اقتصاد چه تأثیرگذاری را دارد که در این تحقیق به عنوان رابطه دین و اقتصاد به آن پرداخته شده و به نظریات صاحب نظران در اینکه چگونه دین و اقتصاد رابطه دارد پرداخته شده است.

همه صاحب نظران اقتصادی مسلمان به این عقیده هستند که فعالیت های اقتصادی مقید به ارزش های مذهبی و اخلاقی دین می باشند. و چنین بیان می دارند که با توجه به مبانی و ارزشهای مطرح در دین اسلام، اقتصاد نیز مانند دیگر علوم انسانی از آموزه های دینی تأثیر پذیرفته است و رفتار های انسان اقتصادی مسلمان همسو و هم جهت با اصول حاکم بر رفتار های انسان اقتصادی مسلمان اند. و می توان استدلال نمود که مبانی فلسفی مانند اعتقاد به توحید، معاد و اعتقاد به سرای آخرت و زندگی پس از مرگ و در ضمن اعتقاد به اینکه انسان خلیفه خداوند است بسیاری از رفتار های فرد مسلمان تحت تأثیر آموزه های دینی متفاوت از رفتار انسان اقتصادی است که به این مبانی اعتقاد ندارد و یا اینکه زندگی خود را بر اساس این مبانی تنظیم نمی کند.

خلیفه بودن انسان عدالت را مورد توجه قرار داده اند وهمه آن ها به این نکته توافق دارند که قرآن وسنت منبع ارزش ها، وهنجار های اسلامی در فعالیت های اقتصادی را تشکیل میدهند، در اسلام، ازیک سو رفتار های اقتصادی مشروع، به عنوان عبادت تلقی شده است و از سوی دیگر انجام وظایف دینی وعبادت بطور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به امور اقتصادی بوده وگاه آمیختگی وپیوند معنا داری با فعالیت های اقتصادی دارد که خود بیانگر پیوند ناگسستنی دین واقتصاد وتأثیر متقابل آن دو بریگدیگر است.

واژه گان کلیدی: دین، اقتصاد، رابطه، ارزش ها.


۹. نام : سلیم  “امیری”

عنوان مونوگراف: ضرورت بیمه و نقش آن در تامین رفاه اجتماعی ( افغانستان)

استاد راهنما: سید محمد تقی هاشمی.

محل دفاع: پوهنتون خاتم النبیین شعبه غزنی

سال: (۱۳۹۵ ) ه ش

چکیده:

آن گونه كه ميدانيم بيمه راهي براي كاهش خطرات ناشي از حوادث محسوب ميشود. بنابرين بيمه قراردادي براي جبران خسارات ناشي از حوادث بين شخصيت حقوقي و گروهي متشكل و سازمان يافته است. بيمه در حقيقت يك پس انداز است كه در روز وقوع دشواري و حوادث غير مترقبه، بدون اين كه تجارت را به سكته گي مواجه سازد، مشكل راتحت كنترول آورده و ادامه کار و تجارت را مساعد ميسازد. توسعه صنعت بیمه در كشورهاي توسعه يافته موجب گسترش رفاه اجتماعي شهروندان جامعه و دستيابي به استانداردهاي مورد قبولي شده است. این پژوهش نقش بیمه را درتامین رفاه اجتماعی جامعه افغانستان به بررسی گرفته است. با توجه به اینکه بیمه یکی از عقودی است که عقلای عالم آنرا برای تأمین خسارات وارده غیرمترقبه به وجود آورده اند بناً در این تحقیق عقد بیمه از نظر فقهی مورد بحث قرار گرفته است که فقها نظرات مخالف و موافق دارند عده ای این عقد را از نظر شرعی باطل دانسته و استدلال می کنند که این عقد مخالف عقود شرعی است فقها و علما (اهل سنت و شیعه ) بیمه مرسوم را در کلیت و یا برخی از اقسام آن را شرعی نمی دانند و با توجه به ضرورت وجود نهادی شبیه بیمه با کارکردی مشابه، به پیشنهاد تکافل (بیمه اسلامی) که براساس تعاونی بنا شده، پرداخته اند. و عده ای آنرا صحیح دانسته و استدلال دارند که،” از دیدگاه اسلام، همه انسان‌ها در برابر بی‌عدالتی و فقر در جامعه مسئول‌اند و برای تحقق تامین اجتماعی در جامعه اسلامی به دو بخش تدابیر حكومتی و فردی اشاره شده است. تدبیر حكومتی شامل مواردی از تامین اجتماعی است كه بر مبنای آن حكومت بخش از ثروت ثروتمندان را طبق ضوابطی (مانند زكات و خمس) دریافت می‌كند تا برای مصارف عمومی و رفع فقر هزینه كند. تدابیر فردی نیز شامل مصداق‌هایی از تامین اجتماعی است كه بر مبنای آن افراد به میل و اختیار خود (مانند صدقه، نذر، انفاق، وقف و …) به نیازمندان كمك می‌كنند”. حال که مبانی نظری این عقد مورد بحث واقع گردید نقش عقد بیمه را در تأمین رفاه اجتماعی به پیش می گیریم و با توجه به اینکه شاخص های رفاه اجتماعی امنیت ، سلامتی روانی، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان، تغذیه، مسكن، اشتغال جمعیت و نیروی انسانی، هزینه و درآمد تأمین اجتماعی.

در كنار شاخص‌های اصلی، چند شاخص فرعی نیز برای رفاه در نظر گرفته می‌شود؛ ازجمله: گذران اوقات فراغت، دسترسی به تسهیلات فرهنگی، محیط ‌زیست و امنیت فرد در برابر تجاوزات مالی و جانی می شود و نهایت به این نتیجه می رسیدیم که عقد بیمه با حمایت از انسان و اهميت به بهداشت روان شهروندان جامعه در زمان بروز حوادث و خسارات ناشی از آن زمينه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم مي نمايد، وبا ایجاد امنيت خاطر وامید به زندگی و فعالیت کم خطر برای شهروندان و از سوی تجهیز منابع سرمایه گذاری نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادی و افزايش بهداشت رواني در جوامع به ويژه جامعه شهري و صنعتي دارد و در نتیجه با زیاد شدن امنیت اقتصادی سلامتی روانی، وبا ایجاد امنيت خاطر رفاه اجتماعی نیز در جامعه افزایش می یابد و به  نتیجه کلی دست می یابیم که اولا بیمه ضروری است و  ثانیا باعث تأمین رفاه اجتماعی میگردد.

کلید واژه گان: بیمه _ تامین رفاه _ عدالت اجتماعی _ جامعه_ حوادث و خسارات.