عناوین مونوگراف تآیید شده علوم سیاسی

 

قابل توجه دانشجویان دانشکده علوم سیاسی گروه های ۹۱۱ و ۹۱۲ موضوعات مونوگراف ذیل درتاریخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۴ و۲۰/۰۴/۱۳۹۴ به تصویب رسیده است.
شماره نام دانشجو موضوع مونوگراف استاد رهنما
۱ پادشاه خان هزبر پیامد تجاوز شوروی درافغانستان استاد ضیاءحسینی
۲ عطا محمد مهمند نقش دیپلماسی آمریکا درسیاست جهانی استاد سیدطاهر عرفانی
۳ محمد موسی اخلاقی بررسی سیاست خارحی افغانستان دردهه اخیر استاد سید طاهر عرفانی
۴ محمد مهدوی فساد اداری در افغانستان (ریشه ها، عوامل وراهکارها) استاد حاجی رحیمی
۵ محمد عطا رضایی حادثه ۱۱ سپتامبر وتاثیر آن بر امنیت افغانستان استاد سید طاهر عرفانی
۶ محمد رضا نظری افغانستان وروند جهانی شدن درهزاره سوم استادحاجی رحیمی
۷ فهیم روستایی استراتژی وراهبردهای نظامی اسلام استاد سید طاهر عرفانی
۸ محمد علی اکبری چالشهای ملت سازی درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۹ محمد نسیم باهنر بحرانهای معاصر افغانستان( ریشه ها، عوامل وراهکارها) استاد حاجی رحیمی
۱۰ سید خلیل سالک موانع توسعه سیاسی درافغانستان استادحاجی رحیمی
۱۱ رفیع الله خیرخواه نقش قدرتهای خارجی درظهورطالبان استاد سید طاهر عرفانی
۱۲ میرویس امینی رابطه قوه مقننه واجرائیه درافغانستان استاد محمد علی حیدری
۱۳ حزب الله عزیزی بررسی تاثیر عصر رنسانس بر روابط بین الملل استاد سید طاهر عرفانی
۱۴ محمد نوری موانع شایسته سالاری درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۱۵ وحیدالله حکیمی مشارکت سیاسی دردولت نبوی استاد حاجی رحیمی
۱۶ ضامن علی قاسمی روابط خارحی افغانستان وپاکستان استاد حاجی رحیمی
۱۷ محمد کامران الکوزی جهانی شدن ورسانه های جمعی درافغانستان استاد ضیاءحسینی
۱۸ محمد علی اکبری چالشهای ملت سازی درافغانستان استاد ضیاءحسینی
۱۹ نثاراحمد احمدزی اهداف آمریکا درحمله به افغانستان استاد سید طاهر عرفانی
۲۰ اسدالله جلال زی نقش مطبوعات ورسانه ها درنهادینه سازی فرهنگ سیاسی استاد ضیاءحسینی
۲۱ محمد علی غفاری نقش روشنفکران درتحولات سیاسی افغانستان پس ازطالبان استاد حاجی رحیمی
۲۲ ذاکرحسین احمدی علل وعوامل نفوذ استعمار درجهان اسلام استاد ضیاءحسینی
۲۳ فاطمه سحادی نقش رسانه ها درباورهای دموکراتیک استاد حاجی رحیمی
۲۴ عطامحمد مهمند نقش دیپلماسی آمریکا درسیاست جهانی استاد سید طاهر عرفانی
۲۵ احمد الله فهمی نظام دموکراتیک وتاریخ شکل گیری آن درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۲۶ بسم الله فهمی دیورند وتاثیرآن برمناسبات افغانستان وپاکستان استاد سید طاهر عرفانی
۲۷ محمد عارف نوری بررسی ظهور وسقوط طالبان استاد حاجی رحیمی
۲۸ ذبیح الله حنفی سازمان کنفرانس اسلامی وتاثیرآن دروحدت جهان اسلام استاد حاجی رحیمی
۲۹ اسدالله هوتک بحرانهای معاصر حهان اسلام استاد حاجی رحیمی
۳۰ سید حسن سجادی جاذبه ژئوپلتیک افغانستان برای قدرتهای بزرگ استاد سید طاهر عرفانی
۳۱ لیلا سجادی جهانی شدن وبرخورد تمدنها استاد حاجی رحیمی
۳۲ علی رحم حسنی راهکارهای مبارزه با تروریسم درافغانستان استاد ضیاءحسینی
۳۳ منیر احمد احمدی جهانی شدن وناسیونالیسم درافغانستان استاد سید طاهر عرفانی
۳۴ عبدالعزیز طلا نژاد بررسی معارف مدرن درافغانستان وتاثیر آن بر فرهنگ سیاسی استاد حاجی رحیمی
۳۵ حفیظ الله نعیمی علل وعوامل ناکامی دموکراسی درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۳۶ سمیع الله سلطانی جهانی شدن وتوسعه فرهنگی درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۳۷ محمد مهدی اکبری چالشهای مشارکت سیاسی درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۳۸ محمد عیسی قاسمی جهانی شدن واسلام سیاسی درافغانستان استاد حاجی رحیمی
۳۹ محمد احسان سروری حهانی شدن وتاثیرآن بر افغانستان استاد حاجی رحیمی
۴۰ اقبال احمد هلال جهانی شدن ونظام آموزشی درافغانستان استاد حاجی رحیمی

 

قابل توجه دانشجویان دانشکده علوم سیاسی گروه های ۹۱۱ و ۹۱۲ موضوعات مونوگراف ذیل درتاریخ ۹/۳/۱۳۹۵  به تصویب رسیده است.

ردیف نام و تخلص موضوع مونوگراف استاد راهنما
۱ خیال محمد “زمانی” بررسی فرهنگ سیاسی در افغانستان حاجی “رحیمی”
۲ گل احمد نقش امان الله و داود خان در توسعه سیاسی افغانستان حاجی “رحیمی”
۳ محمدایمل “عمری” نقش سازمان ملل متحد درملت سازی در افغانستان سید طاهر “عرفانی”
۴ محمدنعیم “الهام” نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان سید طاهر “عرفانی”
۵ ذکریا “قاسمی” عوامل تداوم جنگ در افغانستان استاد “محمدی”
۶ سیدنقیب الله “موسوی” نقش دولت برملت سازی در افغانستان استاد “محمدی”
۷ محمداسحاق “محبی” اندیشه سیاسی آیت الله فیاض حاجی “رحیمی”
۸ محمدحسین “یوسفی” نقش ژئوپلتیک افغانستان برقدرت ملی سید طاهر “عرفانی”
۹ احمدضیا “صدیقی” بررسی چشم انداز طرح خاور میانه بزرگ حاجی “رحیمی”