عناوین مونوگراف تآیید شده اقتصاد مدیریت

(تاریخ تصویب منوگراف دانشکده اقتصاد و مدیریت (۱۳۹۴/۴/۱۳)

شماره کد دانشجوی نام تخلص استاد رهنما موضوع منوگراف تاریخ تصویب  منوگراف
۱ G9113001 محمد جواد یعقوبی رضایی نقش نفوس در رشد و توسعه اقتصادی در افغانستان(مشکلات و راهکارها) ۹۴/۴/۱۳
۲ G9113018 سید ذبیح الله حسینی مهدوی بررسیموانع سرمایه گزاری در معادن افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۳ G9113133 فرمان الله نعیمی هاشمی بانک جهانی و فعالیت های آن در اقتصاد مورید افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۴ G9113008 ریحانه نقوی طراحی و ضرورت بانکداری اسلامی در افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۵ G9113007 فرزانه صفری تقوی برسی مدل رشد اقتصادی کلاسیک و تطبیق آن در اقتصاد افغانستان(موانع و راهکار ها) ۹۴/۴/۱۳
۶ G9113131 شوکت علی مهدوی ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در الگوی بانکداری اسلامی ۹۴/۴/۱۳
۷ G9113028 سید احمد مجاب رضایی استراتیژی های مبارزه علیه فقر در کشورهای روبه انکشاف از جمله افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۸ G9113022 احمد الله بهزاد رضایی فقر اقتصادی وعوامل تشکیل دهنده آن در کشور های روبه انکشافاز جمله افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۹ G9113040 حکمت الله رحیم یار هاشمی رابطه عقود اسلامی در سیستم بانکی با کاهش فقر ۹۴/۴/۱۳
۱۰ G9113009 علی سینا رضایی نقش مدیریت در روند فعالیت های اقتصادی ۹۴/۴/۱۳
۱۱ G9113081 حشمت الله رضایی رابطه فرهنک و توسعه اقتصادی(باتاکید به افغانستان) ۹۴/۴/۱۳
۱۲ G9113046 عید محمد فیاض هاشمی کاهش ارزش زمانی بول در اقتصاد اسلامی ۹۴/۴/۱۳
۱۳ G9113067 محمد جاوید شهزاد نقوی بانک مرکزی و نقش آن در تنظیم فعالیت های بانکی در افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۱۴ G9113114 عبدالقادر رحیمی مهدوی اصول بودجه نویسی در افغانستان مشکلات و راه حل ها ۹۴/۴/۱۳
۱۵ G9113088 احمد شعیب حیدری نقوی راهکار های کاهش بیکاری در افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۱۶ G91130 43 شفیق الله ادیب مهدوی ربا و پیامد های منفی آن در اقتصاد ۹۴/۴/۱۳
۱۷ G9113025 محمد جاهد الکوزی هاشمی جهانی شدن و تاثیر آن بر اقتصاد افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۱۸ G9113083 سید عمادالدین حسینی مهدوی بیامد های بیکاری در اقتصاد در افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۱۹ G9113016 سید روح الله حسینی رضایی برسی جغرافیه اقتصادی در افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۲۰ G9113068 صفی الله احمدزی رضایی جایګاه صنایع دستی در افغانسستان ۹۴/۴/۱۳
۲۱ G9113080 قدیر الله نقوی کارایی سستم جمع آورای مالیت درافغانستان(کشکلات و راهکارها) ۹۴/۴/۱۳
۲۲ G9113039 عبدالجلیل احساس تقوی بررسی عوامل تورم ساختاری و کنترول (با تاکید در افغانستان) ۹۴/۴/۱۳
۲۳ G9113030 امیر داد پیمان هاشمی نقش انرژی در در توسعه و  رشد اقتصادی در افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۲۴ G9113004 سید ناصر حسینی نقوی روند سرمایه گزاری دربخش خصوصی در افغانستان چالش ها وراهکار های آن ۹۴/۴/۱۳
۲۵ G9113108 محمدکاظم محمدی رضایی بازاریابی نوین و نقش ان در افتصاد افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۲۶ G9113030 سید ظاهرشاه حسینی نقوی نقش تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی افغانستان ۹۴/۴/۱۳
۲۷ G9113050 لعل محمد قادری مهدوی بررسی و نقد نظام اقتصاد سرمایه داری (با تاکید در افغانستان) ۹۴/۴/۱۳

تاریخ تصویب منوگراف دانشکده اقتصاد و مدیریت (۱۳۹۴/۶/۲۹)

شماره کد دانشجوی نام/ تخلص موضوع منوگراف استاد راهنما
۱ G931080 شاکر احمد نیکزاد بررسی سازمان اقتصادی اکو  و تاثیر آن در اقتصاد افغانستان نقوی
۲ G9113023 نوروز علی راسخ امکان اقتصاد اسلامی ازنظر شهید صدر هاشمی
۳ G9113010 طالب حسین امیری نقش شرکت های تجارتی در افغانستان رضایی
۴ G9113020 عصمت الله حیدری نقش مدیریت منابع انسانی در اثر بخشی کارایی اداره (فغانستان) رضایی
۵ G9113076 محمد باعث پژواک نقش تعرفه گمرکی به صادرات و واردات افغانستان مهدوی
۶ G9113126 محمد ظاهر الهام موانع توسعه اقتصادی در افغانستان نقوی
۷ G9113065 دین محمد نیکزاد بررسی پلان های اقتصادی از زمان داود خان تا زمان کرزی نقوی
۸ G9113047 کامران مرادی هاشمی
۹ G9113056 فیض الله موسوی تاثیر مواد مخدر در اقتصاد افغانستان هاشمی
۱۰ G9113057 علی آقا موسوی بررسی مالیات در اسلام نقوی
۱۱ G9113002 فریده افضلی نقدی به دیدگاه نظام اقتصاد سرمایه داری نقوی
۱۲ G9113014 قیام الدین نظری ثبات پولی در کشور و تاثیر سیاست های پولی بانک مرکزی بر آن هاشمی
۱۳ G9113063 لعل محمد قادری فشار اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی هاشمی
۱۴ G9113001 سید نصرالله قاسمی تاثیر سیاست های مالی بر رشد و توسعه اقتصادی (با تاکید در افغانستان) نقوی
۱۵ G9113091 اسد الله اسدزی تاثیرات معدن آهن حاجی گگ بالای اقتصاد افغانستان
۱۶ G9113050 سید محمدامین
۱۷ G9313111 نجیب الله جلالزی طریقه شرعی به دست آوردن عواید در حکومت اسلامی هاشمی

تاریخ تصویب منوگراف دانشکده اقتصاد و مدیریت (۱۳۹۵/۲/۱۳)

ردیف رشته کد دانشجویی نام و تخلص موضوع مونوگراف استاد راهنما
۱ اقتصاد G-9213143 خالد احمد “عمریار” اثرات زیان بار فساد اداری بر اقتصاد افغانستان دکتر “هاشمی”
۲ اقتصاد G-9213126 محمد ظاهر “الهام” بررسی شاخص های توسعه اقتصادی در افغانستان در ده سال اخیر نقوی