مدیریت امور اساتید

rezahaidari

 1. تشکیل و تکمیل پرونده اساتید و تنظیم و تکمیل قرار داد اساتید مدعو؛
 2. اطلاع رسانی به اساتید در مورد تقویم تحصیلی دانشگاه و برنامه های درسی وی در سمستر جاری؛
 3. اعلام برنامه رفت و آمد روزانه اساتید به بخش حمل و نقل؛
 4. هماهنگی با اساتید در صورت بروز مشکلات در باره عدم برگزاری دروس مربوط در تاریخ معین؛
 5. اطلاع رسانی در مورد عدم برگزاری، جابجایی، و برگزاری کلاس های جبرانی به کارشناس آموزش دانشکده مربوطه؛
 6. نظارت بر برگزاری کلاس ها و حضور منظم اساتید بصورت هفتگی؛
 7. تنظیم برنامه سفر اساتید جهت برگزاری بهتر درس ها در طول سمستر؛
 8. برنامه ریزی و اجرای ((برنامه ارزیابی)) اساتید در هر سمستر و ارایه فرم های تکمیل شده به مدیریت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی جهت محاسبه و اطلاع رسانی به اساتید و مراجع ذی ربط؛
 9. اطلاع رسانی در مورد آیین نامه ها، مقررات، و دستورالعمل های اجرایی اعلام شده از جانب معاونت علمی-تدریسی به اساتید؛
 10. جمع آوری فرم گزارش کارکرد ماهیانه و برنامه تدریسی اساتید، به تآیید دانشکده مربوطه رساندن و ارایه گزارش تآیید شده به معاونت اداری و مالی از طریق معاونت علمی_تدریسی جهت پرداخت حق الزحمه؛
 11. گزارش وضعیت کارکرد نیم ساله اساتید به دانشکده های مربوطه و معاونت علمی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه همکاری با اساتیدفوق (اساتید مدعو و آزمایشی)؛
 12. ایجاد پایگاه اطلاعاتی جهت ثبت و نگهداری سابقه علمی،آموزش،امتیازات و دیگر اطلاعات لازم اساتید؛
 13. زمینه سازی ارایه خدمات علمی به اساتید و اعضای هیآت علمی در چارچوب ضوابط؛
 14. تلاش در جهت برگزاری دوره های ارتقای ظرفیت علمی و مهارتی به اساتید؛
 15. انجام سایر امور طبق تشخیص و ارجاع معاون علمی تدریسی؛

مسؤلیت این بخش به عهده علی رضا حیدری دارای مدرک تحصیلی به درجه لیسانس از پوهنتون هرات پوهنحی ساینس میباشد.