تضمین کیفیت

 1. تهیه و تدوین برنامه های عادی و انکشافی سالانه و بلند مدت دانشگاه؛
 2. برنامه ریزی امور آموزشی از قبیل : تهیه تقویم آموزشی، و برنامه ریزی امتحانات جهت ارایه به معاونت تدریسی؛
 3. مطالعه، تحقیق و ارایه طرح ها و برنامه ها جهت استقرار نظام آموزشی، تحقیقاتی واجرای کیفیت گرا در داخل دانشگاه؛yousoof-rezaiee
 4. ارتباط با ریاست تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی و ارایه گزارش های لازم به آن؛
 5. مدیریت امور اجرایی ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی اساتید تحت نظارت و همکاری کمیته ارزیابی اساتید؛
 6. عضویت در کمیته تثبیت و ترفیع رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 7. تهیه و پشنهاد آئین نامه ها، دستورالعمل ها، مقررات آموزشی، پژوهشی و اداری و مالی؛
 8. مطالعه و بررسی طرح های آموزشی مورد نیاز دانشگاه باتوجه به گسترش آموزشی و ایجاد رشته های تجصیلی جدید برابر با امکانات و منابع؛
 9. همکاری با معاونت اداری-مالی در طراحی و اجرای اموری چون برنامه ریزی نیروی انسانی، ارزشیابی کارکنان ونیز طراحی و اجرای برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان؛
 10. ارایه معلومات به ریاست دانشگاه از فعالیت های آموزشی و اداری دانشگاه بطرو سمستروار و حسب دستور ریاست دانشگاه؛
 11. نظارت بر تطبیق پلان ها سالانه دانشگاه و ارزیابی میزان موفقیت بخش ها.
 12. انجام سایر امور مرتبط با وظایف محوله که از سوی ریاست دانشگاه ارایه می شود.

 

مسؤلیت این بخش به عهده محمد یوسف رضایی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس می باشد